NGO Bory Tucholskie
NGO Bory Tucholskie
NGO Bory Tucholskie

Informacja o planowanym konkursie na MAŁE PROJEKTY.

   Uwaga osoby fizyczne, firmy, organizacje pozarządowe i inne podmioty działające w Borach Tucholskich! Lokalna Grupa Działania  "BORY TUCHOLSKIE" w I połowie czerwca 2010 r. planuje przeprowadzić nabór wniosków w konkursie na dofinansowanie MAŁYCH PROJEKTÓW.
  
   Nabór wniosków: I połowa czerwca 2010 r.
   Pula środków przeznaczona na konkurs to 800 000,00 złotych.
   Maksymalna wartość dofinansowania: 25 000,00 złotych.

Więcej informacji o planowanych warunkach konkursu poniżej.

Zakres pomocy:

  LGD „Bory Tucholskie” zakłada realizację projektów w następującym zakresie:
 • organizacja szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i warsztatowym dla podmiotów z obszaru objętego LSR (m.in. z zakresu turystyki, dziedzictwa kulturowego, sportu, zdolności społeczeństwa do samoorganizacji, posługiwania się sprzętem informatycznym i technikami multimedialnym);
 • promocja lokalnej twórczości kulturalnej z wykorzystaniem lokalnego dziedzictwa, w tym kulturowego, historycznego lub przyrodniczego;
 • kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów, gwary, tradycyjnych zawodów i rzemiosła;
 • inicjowanie powstawania, przetwarzania lub wprowadzania na rynek produktów i usług opartych na lokalnych zasobach, tradycyjnych sektorach gospodarki lub lokalnym dziedzictwie, w tym kulturowym, historycznym lub przyrodniczym, albo podnoszenie jakości takich produktów (np. w wioskach tematycznych);
 • remont, wyposażenie muzeów, izb tradycji, tworzenie ekomuzeów;
 • odnawianie elewacji i dachów prywatnych budynków (chat borowiackich) oraz innych obiektów charakterystycznych dla budownictwa regionu, wykorzystywanych do celów turystycznych;
 • prowadzenie badań, gromadzenie danych, odbudowa lub renowacja, zabezpieczenie uporządkowanie i oznakowanie obiektów kulturowych i historycznych ważnych lub charakterystycznych dla danej miejscowości;
 • utworzenie lub zmodernizowanie bazy informacji turystycznej oraz stron internetowych, przygotowanie i wydanie folderów oraz innych publikacji informacyjnych dotyczących obszaru objętego LSR;
 • budowa, odbudowa lub oznakowanie małej infrastruktury turystycznej, w szczególności tras rowerowych, szlaków konnych, ścieżek spacerowych lub dydaktycznych;
 • zachowanie, odtworzenie, zabezpieczenie lub oznakowanie cennego, lokalnego dziedzictwa krajobrazowego i przyrodniczego;
 • remont lub wyposażenie świetlic wiejskich (np. z przeznaczeniem na stworzenie miejsc promocji lokalnych produktów i usług, związany z działalnością kulturalną i sportową lub w zakresie niezbędnym do podłączenia łącza internetowego);
 • udostępnianie urządzeń i sprzętu komputerowego, w tym urządzeń i sprzętu umożliwiającego dostęp do Internetu;
 • organizacja imprez kulturalnych, rekreacyjnych lub sportowych.
Beneficjenci:

1. osoby fizyczne, które są:
 • obywatelami państwa członkowskiego UE,
 • pełnoletnie,
 • zameldowane na pobyt stały na obszarze objętym LSR, lub wykonujące działalność gospodarczą na tym obszarze.
2. osoby prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawy przyznają zdolność prawną:
 • działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, posiadające siedzibę na obszarze objętym LSR lub prowadzące działalność na obszarze objętym LSR, lub
 • utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje albo stowarzyszenia, które posiadają siedzibę na obszarze objętym LSR lub prowadzą działalność na tym obszarze.
Poziom dofinansowania:

Wysokość pomocy nie może przekroczyć 70% kosztów kwalifikowanych i nie więcej niż 25 000 zł na jeden mały projekt. Poziom dofinansowania dla danego beneficjenta nie może przekroczyć w okresie programowania kwoty 100 000 zł.


Dodane przez: Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie"
2010-03-08
Komentarze
Komentarze to miejsce, gdzie mogą Państwo wymieniać się opiniami i prowadzić dyskusję na temat poruszony w wiadomości. LGD „Bory Tucholskie” nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii wyrażanych w komentarzach.

Dodaj komentarz