NGO Bory Tucholskie
NGO Bory Tucholskie
NGO Bory Tucholskie

Ogłoszenie.

   Lokalna Grupa Działania „Bory Tucholskie” ogłasza nabór na stanowisko głównego księgowego w wymiarze 1/5 etatu w Lokalnej Grupie Działania „Bory Tucholskie” w Tucholi.

A.    Wymagania konieczne wobec kandydatów:
1.    Wykształcenie minimum średnie ekonomiczne i 5 lat stażu w księgowości.
2.    Znajomość zagadnień rachunkowości budżetowej.
3.    Znajomość przepisów finansowych.
4.    Znajomość obsługi programów komputerowych potrzebnych na stanowisku pracy.
B.    Wymagania pożądane wobec kandydatów:
1.    Doświadczenie w rozliczaniu projektów.
C.    Obowiązki na stanowisku pracy:
1.    Prowadzenie dokumentacji księgowej.
2.    Prowadzenie dokumentacji płacowej.
3.    Sporządzanie sprawozdań finansowych i bilansów.
4.    Przygotowywanie informacji finansowych na potrzeby LGD
D.    Wymaganie dokumenty:
1.    CV
2.    List motywacyjny
3.    Podpisana klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzania moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych  (Dz. U. z 2002r. NR 101, poz. 9260).
E.    Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy składać osobiście lub przesłać pocztą w zamkniętych kopertach z dopiskiem: Nabór na stanowisko głównego księgowego na adres:

Lokalna Grupa Działania „Bory Tucholskie”
ul. Murowa 8
89- 500 Tuchola


lub w biurze pod w/w adresem od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.
Dokumenty należy złożyć do dnia 28 stycznia 2013r. do godziny 10:00.
Decyduje data wpływu dokumentów do biura LGD. Dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
Wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną, podczas której może zostać przeprowadzony test ze znajomości problematyki związanej z księgowością w Lokalnej Grupie Działania „Bory Tucholskie”.„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Dodane przez: Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie"
2013-01-21
Komentarze
Komentarze to miejsce, gdzie mogą Państwo wymieniać się opiniami i prowadzić dyskusję na temat poruszony w wiadomości. LGD „Bory Tucholskie” nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii wyrażanych w komentarzach.

Dodaj komentarz