NGO Bory Tucholskie
NGO Bory Tucholskie
NGO Bory Tucholskie

ZEBRANIE ZAŁOŻYCIELSKIE

Proponowany przebieg zebrania założycielskiego:
 1. Przedstawienie celu zebrania oraz jego uczestników.
 2. Ustalenie sposobu głosowania i podejmowania uchwał.
 3. Wybór przewodniczącego (prowadzi spotkanie) i sekretarza (sporządza protokół z zebrania)-
  kandydaci mogą zgłosić się sami lub zostać zgłoszeni przez inne osoby. Ostateczny wybór
  dokonywany jest w głosowaniu jawnym - przechodzą osoby, które uzyskają najwięcej głosów.
 4. Podjęcie uchwały o powołaniu stowarzyszenia.
 5. Dyskusja nad statutem, zgłoszenie i ewentualne zatwierdzenie poprawek oraz uwag.
 6. Zgłoszenie kandydatów i wybór Komitetu Założycielskiego stowarzyszenia w głosowaniu jawnym
  (podjęcie uchwały o wyborze Komitetu Założycielskiego).
 7. Wybór władz stowarzyszenia: Zarządu i organu kontroli np. Komisji Rewizyjnej,
  (podjęcie 2 uchwał o wyborze władz).
 8. Zamknięcie zebrania.

  Na tym kończy się zebranie założycielskie, Komitet Założycielski, który bierze na siebie formalności związane z rejestracją, musi teraz wypełnić właściwe formularze oraz skompletować wymagane dokumenty i załącznik, art.12.

2008-03-29