NGO Bory Tucholskie
NGO Bory Tucholskie
NGO Bory Tucholskie

Sieć doradcza 2011

Organizacje pozarządowe stanowią główne ogniwo społeczeństwa obywatelskiego, są motorem pozytywnych zmian społecznych i podstawą budowy partnerskiego państwa. W krajach demokratycznych organizacje pozarządowe powinny wypełniać przestrzeń pomiędzy sektorem publicznym a komercyjnym, dostarczając potrzebnych usług i wsparcia obywatelom, włączając się w procesy podejmowania decyzji i formułowania polityk lokalnych, regionalnych i krajowych. Poprzez bliski kontakt z przedstawicielami społeczności lokalnych, a tym samym znajomość specyficznych problemów swoich beneficjentów, organizacje pozarządowe są nieocenione we wspieraniu państwa w realizacji zadań publicznych.

Mając na uwadze ogromną rolę organizacji pozarządowych w budowaniu spójności społecznej, a z drugiej strony identyfikując ogromne potrzeby trzeciego sektora w zakresie instytucjonalnym, technicznym, personalnym i finansowym, Lokalna Grupa Działania „Bory Tucholskie” zrealizowała zadanie na rzecz wzmocnienia potencjału sektora pozarządowego poprzez stworzenie „Sieci samopomocy”. Jest to działanie realizowane w ramach projektu „RAZEM ZNACZY LEPIEJ – rozwój sieci NGO w Borach Tucholskich". Cel tego działania to utworzenie sieci lokalnych ekspertów, osób będących ekspertami, znającymi lokalne uwarunkowania, problemy i możliwości oraz działających w nich ludzi. Pozwala to na swobodne porozumiewanie się oraz wymianę doświadczeń, ale przede wszystkim na fachową i szybką pomoc w rozwiązywaniu zawiłości działania i funkcjonowania organizacji pozarządowych.

Działanie to pozwoliło na promocję doradztwa w wymiarze lokalnym, stanowiąc dobry przykład dla wymiaru ogólnopolskiego.

Można stwierdzić, że została utworzona nieformalna grupa wsparcia, tworząca integrację doradców i organizacji, dająca możliwość poznania nowych ludzi, wymianę kontaktów, przystępność informacji i wiedzy, kompetencje osób prowadzących, dająca możliwość nawiązania współpracy między różnymi placówkami.

Doradcy spotykali się z różnorodnością pytań zadawanych przez beneficjentów, stosowane formy konsultacji to spotkania na miejscu, kontakt telefoniczny oraz bezpośrednie spotkanie tzw. wyjazd do organizacji. Wybór tych form dał możliwość dotarcia do szerokiego grona odbiorców podjętych działań, czyli gdzie, co i kto może zrobić dla realizacji celów statutowych.

W ramach projektu organizacje pozyskały informacje dotyczące:

 1. Zarządzania projektem, w tym:
  • wypełniania wniosków aplikacyjnych
  • tworzenia harmonogramów
  • budżetowania
  • rozliczania dotacji
  • promocji
 2. Stworzenia Indywidualnego Planu Rozwoju Organizacji, czyli poznania możliwości, przygotowania i wprowadzenia w życie Indywidualnych Planów Rozwoju Organizacji. Stworzenie Indywidualnego Planu obejmowało: zdefiniowanie celu, jaki pragnie się osiągnąć, analizę aktualnej sytuacji, określenie możliwości oraz ustalenie planu działania. Dzięki temu każda z zainteresowanych organizacji miała okazję do „przyjrzenia się sobie”, poznania swoich mocnych i słabych stron, a przede wszystkim ukierunkowania rozwoju i zdynamizowania swojej działalności.
 3. Prawnych aspektów funkcjonowania NGO:
  • zakładanie organizacji pozarządowych – warunki formalne
  • formy organizacyjno-prawne organizacji pozarządowych
  • funkcjonowanie organizacji pozarządowych, w szczególności obowiązki sprawozdawcze i możliwości zlecania pracy (umowy o pracę, umowy o dzieło, umowy zlecenie)
  • uzyskanie statusu pożytku publicznego – warunki formalne
  • organizacja zbiórki publicznej – warunki formalne
  • działalność statutowa (nieodpłatna, odpłatna) i gospodarcza w organizacjach pozarządowych
  • ochrona danych osobowych
 4. Księgowości w NGO:
  • zasady rachunkowości dla jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzącymi działalności gospodarczej
  • plan kont i polityki rachunkowości
  • zwolnienia podatkowe w podatkach dochodowych
  • koszty działalności organizacji pozarządowej (koszty statutowe, koszty działalności)
  • przychody organizacji pozarządowych (dotacje, składki, działalność statutowa odpłatna, działalność gospodarcza)
  • obowiązki sprawozdawcze organizacji pozarządowych, w tym: bilans, rachunek wyników, informacja dodatkowa, CIT-8, CIT8O
  • podatek VAT w działalności statutowej, odpłatna działalność statutowa i działalność gospodarcza

Dzięki odpowiedniemu przygotowaniu i doborze doradców organizacje otrzymały szeroki zakres wsparcia, a z drugiej strony – precyzyjnie adresują wsparcie i dostosowują je do możliwości podopiecznych.

Dziś sytuacja, zakres i efekty działania, które świadczą organizacje, są w społecznościach lokalnych bardzo różne. W wielu gminach organizacje stały się już trwałym już elementem partnerstw lokalnych, w których „graczami”: są władze samorządowe, służby zatrudnienia, placówki pomocy społecznej, przedsiębiorcy.

Doradcy poprzez wymianę doświadczeń również między sobą mieli możliwość „podpowiadania” beneficjentom doświadczeń innych uczestników, czyli przekazywania informacji dotyczących sprawdzonych pomysłów, projektów, przedsięwzięć – ich wymiar realny, konkrety.

Realizacji całego przedsięwzięcia towarzyszyło przekonanie, że idziemy słuszną drogą w dobrym kierunku.

Potencjał, jakim dysponują organizacje, wciąż nie jest jednak należycie wykorzystany. Wciąż jednak za mało jest działań o charakterze partnerskim, kiedy na rzecz społeczności działałyby różne podmioty, dysponujące różnymi instrumentami, doświadczeniem, strukturą i wiedzą.

W roku 2011 doradztwo na terenie działania Lokalnej Grupy Działania “Bory Tucholskie”, w ramach realizacji zadania 6 “Sieć samopomocy” prowadzone było przez następujące osoby:

L.p.Imię i nazwisko doradcy
1Teresa Cherek – Kanabaj
2Justyna Barwik
3Danuta Magadzia
4Wioletta Szymczak
5Dorota Michalska
6Andrzej Kowalski
7Ewa Szczypiorska
8Ewa Wróblewska
9Hanna Urban
10Barbara Piasecka
11Bernadeta Osowicka
12Justyna Wilkiewicz
13Izabela Złotowska