NGO Bory Tucholskie
NGO Bory Tucholskie
NGO Bory Tucholskie

II FORUM NGO

Gostycyn – II Forum NGO, 9 października 2010r.
Piła – szkolenie, 5-7 października 2010r.

W październiku 2010r. odbyło się w Gostycynie II Forum Organizacji Pozarządowych. Poprzedzone było szkoleniem nt. „Profesjonalne kadry rozwoju lokalnego”, przeznaczonym dla członków organizacji pozarządowych z terenu Lokalnej Grupy Działania „Bory Tucholskie”. Koordynatorem projektu była Barbara Piasecka, skarbnik Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „Burchat” i dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Gostycynie.

Pila, 5-7 października 2010r.

Szkolenie odbyło się w Ośrodku Wypoczynkowym Pana Mariusza Wilkońskiego „Tina”. Tematyka warsztatów „Profesjonalne kadry rozwoju” dotyczyła pisania projektów oraz szeroko rozumianej asertywności. Blok pierwszy poprowadziła Ewa Kwiesielewicz z Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK. Natomiast Sylwestra Borowczyk skupiła się na asertywności - doskonaleniu umiejętności interpersonalnych. Zajęcia miały charakter przede wszystkim warsztatów, które angażowały uczestników do pracy. Uczestnicy wzięli udział w licznych dyskusjach, symulacjach i ćwiczeniach.

Głównym celem szkolenia było rozwinięcie w uczestnikach osobistych kompetencji, służących do działania na rzecz swoich środowisk lokalnych. Zrealizowane zostały następujące zagadnienia:

Warsztaty
Warsztaty w Pile, dzień pierwszy

1. Projekt krok po kroku:

 • Elementy projektu.
 • Projekt a wniosek o dotację.
 • Analiza problemu.
 • Cele projektu.
 • Przykładowe źródła finansowania projektów.
 • Harmonogram projektu. Budżet.
 • Rezultaty. Monitoring i ewaluacja.
2
Prowadząca blok tematyczny „Projekt krok po kroku” Ewa Kwiesielewicz

Celem bloku pierwszego było przekazanie elementarnych zasad, którymi powinniśmy kierować się podczas pisania projektów. Większość zagadnień uczestnicy realizowali w grupach, skupiając się na konkretnym problemie danego środowiska lokalnego, np. braku aktywności seniorów w życiu społecznym wsi. Była okazja do wymiany doświadczeń oraz zespołowego rozwiązywania problemów.

3
4
Praca w grupach

2. Asertywność – doskonalenie umiejętności interpersonalnych:

 • Czym jest asertywność?
 • Definicja i przykłady sytuacji wymagających postawy asertywnej.
 • Istota asertywności.
 • Wpływ środowiska zewnętrznego na postawy.
 • Postawa uległa, asertywna i agresywna.
 • Różnice pomiędzy postawą uległą, asertywną i agresywną, korzyści i zagrożenia wynikające ze stosowania tych postaw.
 • Czy jestem asertywny/a?
 • Jak bezpośrednio wyrazić swoje uczucia, postawy i opinie respektując uczucia i poglądy innych.
 • Mapa asertywności.
 • Komunikat „JA”.
 • Parafrazowanie.
 • Zasady udzielania informacji zwrotnej.
 • Omówienie asertywnej prośby i odmowy.
 • Stosowanie technik wspierających postawę asertywną: „Zdartej płyty”, Odkrywanie Aluzji, Samokrytyka Wyprzedzająca.

5
Scenka sytuacyjna – nagana dla pracownika
6
Uczymy się „asertywnej prośby oraz odpowiedzi”. Warsztaty dzień trzeci

Celem bloku drugiego było doskonalenie umiejętności komunikacji międzyludzkiej. Poprzez formę scenki uczestnicy mogli przećwiczyć asertywną prośbę i odmowę. „Burza mózgów” okazała się przydatna przy ćwiczeniach z parafrazowania odpowiednich treści oraz „Komunikacie JA”. Ten blok, przez liczne gry symulacyjne oraz testy indywidualne, pomógł nam lepiej poznać siebie, swoje słabe i mocne strony.

Integracja grupy podczas przerw oraz wieczorami, pozwoliła członkom różnych stowarzyszeń zawrzeć nowe znajomości.

Ostatnim etapem warsztatów było uroczyste rozdanie certyfikatów.

7a
7b
Rozdanie certyfikatów
Forum NGO w Gostycynie, 9 października 2010r.
Cele Forum

Głównym zadaniem projektu jest wzmocnienie lokalnej sieci organizacji pozarządowych, będącej wiarygodnym partnerem dla administracji publicznej przy realizacji zadań publicznych oraz umiejącej samodzielnie realizować potrzeby środowiska lokalnego.

Dlatego w ramach projektu odbyło się w Gostycynie II Forum NGO. Organizatorami i odbiorcami były organizacje pozarządowe z terenu LGD „Bory Tucholskie”. Jednodniowa konferencja z wystąpieniami prelegentów, prezentacją organizacji oraz występami artystycznymi stała się okazją do wymiany doświadczeń, nawiązania ciekawych kontaktów oraz prezentacji dorobku.

Odbiorcy Forum NGO

Jak sama nazwa wskazuje uczestnikami konferencji - forum mogli być członkowie organizacji pozarządowych z terenu działania LGD „Bory Tucholskie”. Informacja o wydarzeniach umieszczana była w lokalnej prasie („Tygodnik Tucholski”, „Czas Świecia”), oraz na stronach internetowych LGD. W 2010 pojawiła się również na portalu www.ngo.pl. Ponadto na terenie Powiatu Tucholskiego oraz pozostałych gmin wywieszone zostały plakaty informacyjne, rozesłane zaproszenia, koordynator informował potencjalnych uczestników mailowo, osobiście i telefonicznie.

II Forum Organizacji Pozarządowych odbyło się w Gminnym Ośrodku Kultury, a w jego przygotowanie włączyło się Starostwo Powiatowe w Tucholi – Komisja Edukacji i Kultury Fizycznej Rady Powiatu Tucholskiego. Pomocną dłonią służyła młodzież z Grupy Inicjatywnej „LOKATA”.

Na ten jeden dzień budynek ośrodka kultury zamienił się w giełdę organizacji pozarządowych. Przygotowaniem sali zajęli się pracownicy GOK Gostycyn, a zaprezentowały się organizacje:

 • Stowarzyszenie Mieszkańców i Miłośników Piły nad Brdą „Buko”
 • Stowarzyszenie na Rzecz Ocalenia Śladów Przeszłości w Gminie Cekcyn „Światło”
 • „Wioska Miodowa” Wielki Mędromierz
 • Towarzystwo Miłośników Ziemi Cekcyńskiej
 • Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Cekcyn
 • Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Specjalnej Troski w Tucholi
 • Stowarzyszenie Gminna Rada Kół Gospodyń Wiejskich w Tucholi.

  8
  Stoisko Stowarzyszenia Rodziców Dzieci Specjalnej Troski w Tucholi

  Ich bogate stoiska stały się okazją do zaprezentowania dorobku organizacji m.in.: wyrobów rękodzielniczych, produktów kulinarnych i publikacji.

  Forum otworzyła Agnieszka Hoffmann, która przybliżyła cele oraz organizatorów wydarzenia. Po niej głos zabrała Magdalena Kurpinowicz, prezes LGD „Bory Tucholskie”, która przywitała gości i odpowiedziała krótko o projekcie „Razem znaczy lepiej”.

  Małgorzata Porazińska ze Starostwa Powiatowego w Tucholi przedstawiła prezentację multimedialną nt. organizacji pozarządowych w Powiecie Tucholskim. Wypowiedź ta dostarczyła słuchaczom kilku ważnych informacji odnośnie liczby (169) oraz profilu organizacji, działających na tym terenie. Niewątpliwie cieszy fakt, że od 2006r. na terenie Powiatu Tucholskiego odnotowano wyraźny wzrost liczby organizacji.

  Dużym osiągnięciem organizatorów forum było pozyskanie znakomitych prelegentów, działających nie tylko w regionie, ale na skalę ogólnopolską.

  Pierwszy wykład „Współpraca NGO z samorządem na rzecz rozwoju lokalnego – sieć współpracy” zaprezentował Arkadiusz Jachimowicz, prezes Elbląskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Pozarządowych. Prelegent aktywizował słuchaczy poprzez dyskusję nt. ustawy o działalności pożytku publicznego oraz rocznych programach współpracy samorządów z organizacjami pozarządowymi. Zachęcał do tworzenia na terenie działania LGD „Bory Tucholskie” Powiatowej Rady Organizacji Pozarządowych, partnerstw branżowych, czy Powiatowej/Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Takie rady pozwalają dbać o interesy organizacji i kształtują pozytywną współpracę z samorządem lokalnym. Ostatni temat, który podjął mówca, dotyczył wiosek tematycznych, a wśród omówionych znalazły się m.in.: Frombork (Gród Kopernika), Suchacz (Wioska Kaperska), Łęcza (Wioska wiatru i podcieni). Następnie prelegent udał się na półgodzinne konsultacje. Zainteresowani mogli skorzystać z doświadczenia rozmówcy oraz uzyskać fachowe wskazówki na wybrany przez siebie temat.

  9
  Konsultacje z Arkadiuszem Jachimowiczem

  Następnie swoim występem zachwyciło nas Młodzieżowe Studio Piosenki z Osia. Grupa pod kierunkiem Andrzeja Żółkosia ma na swoim koncie występy krajowe i zagraniczne (Włochy).

  10
  Młodzieżowe Studio Piosenki Osie

  Bartosz Puchowski, specjalista do spraw edukacji i doradca w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych „TŁOK”, omówił temat „Działalność ekonomiczna organizacji”. Prelekcja w żadnym wypadku nie mogła być nudna, gdyż wykładowca angażował słuchaczy do dyskusji. Pan Bartosz rozpoczął od tego, skąd biorą się pieniądze w organizacjach, po czym przeszedł do form działalności m.in. stowarzyszeń. Zainteresowani mogli porozmawiać o działalności statutowej odpłatnej i nieodpłatnej. Wszystkie panie należące do Kół Gospodyń Wiejskich już wiedzą, jaka jest procedura sprzedawania pysznych ciast na festynach. Obrazowo i z humorem przedstawiły to slajdy multimedialne. Na zakończenie uczestnikom forum przybliżone zostały cele i zadania organizacji pożytku publicznego, po czym można było zasięgnąć rady specjalisty podczas konsultacji.

  Niezwykłe widowisko zaprezentowała nam grupa cyrkowa „Tuptuś” z Cekcyna. Powstała w 2009r., a prowadzi ją Justyna Barwik. Grupa liczy 28 osób. Ma na swoim koncie występy m.in. na miejscowych Andrzejkach, Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy w Cekcynie i XI Międzynarodowych Dziecięcych Spotkaniach Cyrkowych w Brodnicy. Brała też udział w Paradzie Cyrkowej ulicami Cekcyna.

  11
  Grupa cyrkowa „Tuptuś” z Cekcyna

  Po „Tuptusiu” na scenie pojawiła się równie popularna grupa teatralna z Kęsowa. Zespół powstał w ramach projektu związanego z I Piknikiem Historycznym w Kęsowie (2007r.). Od tego czasu zdobyli już I miejsce na Dniach Teatru w Żalnie i I miejsce na Przeglądzie Nieformalnych Grup Teatralnych „Lalkobus” w Gostycynie. Opiekunem grupy jest Kamila Zimorska.

  12
  Przedstawienie grupy z Kęsowa przyciągnęło uwagę wszystkich zgromadzonych.

  Ewa Kwiesielewicz, wiceprezes Stowarzyszenia Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych „TŁOK” przybliżyła temat „Finansowania inicjatyw lokalnych na obszarach wiejskich – POKL działania 6.3, 7.3, 9.5.” Prelegentka najpierw krótko omówiła zasady finansowania inicjatyw lokalnych. Bardzo ważną kwestią przy pisaniu wszelkiego typu projektów jest rozpoznanie problemu, spotkania z mieszkańcami. Działanie 9.5 – Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich, jest dla zainteresowanych z Powiatu Tucholskiego szczególnie atrakcyjne. Beneficjenci tego powiatu dostają dodatkowe punkty. Najważniejsze wiadomości: termin ogłoszenia konkursu, wiek odbiorców, kwota dotacji, zostały podane również dla operacji 7.3 – Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji i 6.3 – Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich. Bardzo istotne i przydatne wiadomości padły również w końcowej części wykładu. Szczególnie zainteresowały one osoby zaangażowane w działalność lub zakładanie wiosek tematycznych. Wiadomości dotyczyły wyjazdu studyjnego do wybranych wiosek tematycznych i warsztatów z Wacławem Idziakiem.

  Po prelekcjach zaproszonych gości nastąpiły prezentacje multimedialne 3 organizacji pozarządowych, z terenu LGD „Bory Tucholskie. Michalina Porożyńska, lider Grupy Inicjatywnej „LOKATA”, działającej przy Gminnym Ośrodku Kultury w Gostycynie, przedstawiła historię i zrealizowane inicjatywy. Młodzież swoją działalność rozpoczęła w 2007r. od projektu „PEACE z Borów”, na którą otrzymała dofinansowanie ze Wspólnoty Europejskiej w ramach Programu Młodzież. Projekt miał na celu pobudzenie młodzieży do aktywności społecznej. I tak powstały grupy: plastyczna, beauty i muzyczna. Punktem przełomowym w działalności utworzonego po warsztatach zespołu muzycznego był wyjazd do Berlina na obchody 20-lecia Światowego Dnia Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu. Młodzi ludzi pozyskali już trzy dotacje z Lokalnej Organizacji Grantowej z Cekcyna na integrację pokoleń w ramach projektu „Teatr Dorosłego”.

  13
  Warsztaty „beauty” (fot. Barbara Piasecka)

  Kolejny projekt „Teraz My” zapewniał następne warsztaty, tym razem dla wolontariuszy z Gostycyna, Pruszcza i Małej Kloni, a dofinansował go Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W jego ramach wolontariusze z Gostycyna spotkali się w Wąbrzeźnie z Młodzieżową Radą i wymienili doświadczenia. Najbardziej muzyczne działanie - projekt „Eco – Musik” (2009) dofinansowała Narodowa Agencja Programu „Młodzież w działaniu”. Aktualnie młodzi ludzie realizują projekt „Teraz My II” oraz „Teatr Dorosłego III”, a wszystko pod okiem opiekuna grupy Barbary Piaseckiej.

  Następnie mieliśmy okazję przyjrzeć się bliżej wiosce tematycznej z terenu Gminy Gostycyn. Iwona Śpica, koordynator projektu, opowiedziała uczestnikom o początkach Wioski Miodowej - Wielki Mędromierz. Pomysł stworzenia w Wielkim Mędromierza wioski tematycznej powstał w 2008r. Właściciele 10 pasiek pszczelich postanowili zachęcić młode pokolenie do kultywowania praktyki pszczelarskiej. W tym samym roku Fundacja Wspomagania Wsi przyznała na realizację projektu pn. „Wioska Miodowa – Wielki Mędromierz” dotację w kwocie 7 000 zł. W ramach projektu opracowane zostało m.in. logo wioski, zorganizowano warsztaty rękodzielnicze tworzenia świec z wosku pszczelego, wykłady dla dzieci, a 29 sierpnia 2009r. odbył się I Festyn Miodowy połączony z Dożynkami Gminnymi.

  14
  I Festyn Miodowy (fot. Iwona Śpica)

  Dnia 26 kwietnia br. odbyło się nagranie z udziałem pszczelarzy z Wioski Miodowej do programu Agro Region (TV Bydgoszcz). Jest to magazyn rolniczy, dotyczący najważniejszych spraw dla mieszkańców terenów wiejskich z Kujaw i Pomorza - pod redakcją Marii Sikorskiej. Program można było obejrzeć 2 maja.

  Wioska Miodowa stara się jak najczęściej promować swój dotychczasowy dorobek, ich stoisko można było zobaczyć:

  1. na Festynie Świętojańskim „Palinocka” w Gostycynie
  2. na wystawie Samochodów Zabytkowych w Tucholi
  3. na Dniach Gminy Gostycyn
  4. w Muzeum Borów Tucholskich
  5. na Dożynkach Wojewódzkich
  6. podczas Wojewódzkiego Forum Organizacji Pozarządowych w Toruniu.

  18 września 2010r. nastąpiło uroczyste otwarcie nowej siedziby Wioski Miodowej.

  15
  Otwarcie nowej siedziby Wioski Miodowej (fot. Iwona Śpica)

  W poniedziałek 27 września 2010 r. Wioskę Miodową odwiedził Klub Seniora "ASTRY" z Chojnic. Goście wykonywali ręcznie świece z wosku pszczelego oraz okolicznościowe stroiki. Seniorzy jako pierwsi gościli w nowej siedzibie.

  Zdradzimy, że w planach organizatorów na 2011r. są m.in.: wykonanie ścieżki dydaktycznej, przygotowanie oferty edukacyjnej dla grup zorganizowanych, utworzenie sklepiku (miodowej spiżarni) oraz prowadzenie warsztatów rękodzielniczych.

  16
  Stoisko Wioski Miodowej – Wielki Mędromierz, od lewej: Ewa Lorczak, Iwona Śpica (koordynator zadania).

  Ostatnia prezentacja multimedialna pn. „Historia i dorobek stowarzyszenia „Światło” dotyczyła Stowarzyszenia na Rzecz Ocalenia Śladów Przeszłości w Gminie Cekcyn „Światło”, a zgromadzonym na forum zaprezentował ją Bartosz Puchowski, wiceprezes tej organizacji.

  17
  Bartosz Puchowski, wiceprezes Stowarzyszenia „Światło”

  Początki Stowarzyszenia sięgają roku 2000, kiedy ukazał się w „Tygodniku Tucholskim” artykuł obecnego wiceprezesa stowarzyszenia, na temat zapomnianych cmentarzy. Narodził się pomysł, aby objąć opieką stare, zabytkowe nekropolie ewangelickie i stąd pierwsza nazwa organizacji: Stowarzyszenie na Rzecz Ratowania Zabytkowych Cmentarzy w Gminie Cekcyn „Światło”, funkcjonującą do 2004.

  Jednym z celów stowarzyszenia jest odremontowanie zabytków, w głównej mierze cmentarzy, znajdujących się na terenie Gminy Cekcyn. Udało się już odrestaurować nekropolie w: Wysokiej, Brzoziu, Iwcu, Trzebcinach, Ostrowie, Nowych Suminach, Lubiewicach,

  Obecnie trwają prace remontowe na ósmym już cmentarzu ewangelickim w Gminie Cekcyn, a mianowicie w Lubińsku. Tegoroczny projekt pn. „Cmentarze pełne są ludzi, bez których świat nie mógłby istnieć” został dofinansowany prze Radę Gminy Cekcyn, a jego koordynatorem jest wiceprezes stowarzyszenia.

  18
  Przedstawiciele „Światła” Maria i Jan Bonk przy stoisku promującym stowarzyszenie.

  Na zakończenie trzeba nadmienić, że jest to tylko niewielka część działalności, jaką prowadzi stowarzyszenie. Wszystkich zainteresowanych odsyłamy na stronę: www.swiatlo.org.pl.

  Punktem kulminacyjnym oficjalnej części forum było wręczenie przez Starostę Powiatu Tucholskiego, Piotra Mówińskiego i Prezesa LGD „Bory Tucholskie” Magdalenę Kurpinowicz, 10 certyfikatów Marki Lokalnej „Bory Tucholskie”.

  19
  Tuż po wręczeniu Marki Lokalnej – Bory Tucholskie.

  Ostatni występ artystyczny dał Zespól BRAMS z Gostycyna, którego historia sięga 1997r. Zespół, składający się z czterech panów: Rafalec (drum & wokal), Piasek (gitara & wokal), Żwirek (gitara basowa), Bartas (gitara solowa), cyklicznie występuje w pubie Drum Club w Tucholi. Ostatnio nagrali w studio HAPIS SOUND w Charzykowy demo „Kalafondos”, z czego artyści są niezmiernie zadowoleni

  Wszyscy uczestnicy II Forum NGO mieli okazję spróbować borowiackich przysmaków serwowanych przez Restaurację „Kamienica”.

  20
  Borowiackie potrawy
  Rezultaty Forum NGO

  Tegoroczne II już Forum skupiło ponad 100 osób, przedstawicieli 27 organizacji pozarządowych i władz samorządowych. Na stoiskach zaprezentowało się 7 organizacji, a wystąpienia 4 prelegentów były przygotowane skrupulatnie i fachowo. Dodatkowo zarówno szkolenie jak i forum pozwoliły na zawarcie nieformalnych kontaktów z innymi organizacjami. Oba wydarzenia pozostawiły w uczestnikach pozytywne wrażenia i w ostatnim roku projektu zakładamy jeszcze większe zainteresowanie poruszaną tematyką.

  Opracowanie: Klaudia Kwasigroch